واحد پرورشی

گزارشی از :
افتخارات منطقه ای ، استانی و کشوری
اردوها و مسابقات ورزشی
برگزاری مراسمات ملی و مذهبی
کلاسهای مهارتی و فوق برنامه

_