گروه سرود

کسب رتبه سوم گروه سرود مجتمع آموزشی غیردولتی مدرس در مسابقات سرود گروهی منطقه چهارده. افتخاری دیگر … ... ادامه مطلب

جلسه اولیا

برگزاری جلسه عمومی با اولیا ارائه کارنامه میان نوبت هفتم اردیبهشت ۹۸ . دوره اول ، مجتمع آموزشی غیردولتی مدرس ... ادامه مطلب